"Σκοτάδι, Στέρηση, Πόνος, Μαρτύριο, Θέωση"

... η πυραμίδα της απάρνησης του εσώτερου Θύματος.
*
Croyons-nous que nous sommes des victimes, ou des pécheurs ?